Giá từ
đến
Ô 1, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 1

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 155,5 m2

Hướng Đông Nam

Ô 2, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 2

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 146 m2

Hướng Đông Nam

Ô 3, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 3

Tòa nhà VCN TOWER

231.000 đồng/m2/tháng 181,8 m2

Hướng Đông Nam

Ô 04, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 04

Tòa nhà VCN TOWER

255.000 đồng/m2/tháng 63,6 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 05, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 05

Tòa nhà VCN TOWER

225.500 đồng/m2/tháng 80,4 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 06, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 06

Tòa nhà VCN TOWER

225.000 đồng/m2/tháng 87,3 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 07, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07

Tòa nhà VCN TOWER

225.000 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 8, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 8

Tòa nhà VCN TOWER

184.500 đồng/m2/tháng 135,5 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 148 m2

Hướng Đông Nam

Ô 10, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 10

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 137,6 m2

Hướng Đông Nam

Ô I Tầng 5, Tòa nhà VCN Building

Ô I Tầng 5

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 85,57m2

Hướng Đông Nam