Giá từ
đến
Ô III Tầng 4, Tòa nhà VCN Building

Ô III Tầng 4

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 44,91 m2

Hướng Đông Nam

Ô 08 tầng 12, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 08 tầng 12

Tòa nhà VCN TOWER

156.825 đồng/m2/tháng 135,5 m2

Hướng Đông Nam

Ô III Tầng 9, Tòa nhà VCN Building

Ô III Tầng 9

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 83.37m2

Hướng Tây Bắc

Ô 06 tầng 10, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 06 tầng 10

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 87,3 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 06 tầng 9, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 06 tầng 9

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 87,3 m2

Hướng Tây Bắc

Ô VI Tầng 7, Tòa nhà VCN Building

Ô VI Tầng 7

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 50.42

Hướng Tây Bắc

Ô 07 tầng 11, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07 tầng 11

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc

Ô VI Tầng 4, Tòa nhà VCN Building

Ô VI Tầng 4

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 66,48 m2

Hướng Tây Bắc

Ô III Tầng 1, Tòa nhà VCN Building

Ô III Tầng 1

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 104,4 m2

Hướng Tây Nam

Ô VIII Tầng 4, Tòa nhà VCN Building

Ô VIII Tầng 4

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 39,49 m2

Hướng Tây Bắc

Ô IV Tầng 7, Tòa nhà VCN Building

Ô IV Tầng 7

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 61,95m2

Hướng Tây Bắc

Ô IA Tầng 8, Tòa nhà VCN Building

Ô IA Tầng 8

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 43,74 m2

Hướng Đông Nam

Ô IV Tầng 8, Tòa nhà VCN Building

Ô IV Tầng 8

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 63,21 m2

Hướng Tây Bắc

Ô I Tầng 9, Tòa nhà VCN Building

Ô I Tầng 9

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 85,57m2

Hướng Đông Nam

Ô III Tầng 8, Tòa nhà VCN Building

Ô III Tầng 8

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 84,47m2

Hướng Tây Bắc

Ô I Tầng 7, Tòa nhà VCN Building

Ô I Tầng 7

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 85,57m2

Hướng Đông Nam

Ô II Tầng 6, Tòa nhà VCN Building

Ô II Tầng 6

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 96,55 m2

Hướng Đông Nam

Ô 10 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 10 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 137,6 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 148 m2

Hướng Đông Nam

Ô 08 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 08 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

156.825 đồng/m2/tháng 135,5 m2

Hướng Đông Nam

Ô 07 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc