Giá từ
đến
Căn hộ 20G CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 20G CT9

Vĩnh Điềm Trung

341.000 đồng/m2/tháng 81,87 m2

Hướng Tây Nam

Căn hộ 20F CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 20F CT9

Vĩnh Điềm Trung

286.000 đồng/m2/tháng 86,52 m2

Hướng Tây Nam

Căn hộ 20E CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 20E CT9

Vĩnh Điềm Trung

286.000 đồng/m2/tháng 83,05 m2

Hướng Tây Nam

Căn hộ 20C CT9, Vĩnh Điềm Trung

Căn hộ 20C CT9

Vĩnh Điềm Trung

264.000 đồng/m2/tháng 122,99 m2

Hướng Tây Nam