Giá từ
đến
Ô 06 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 06 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 87,3 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 05 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 05 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

191.675 đồng/m2/tháng 80,4 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 04 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 04 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

216.750 đồng/m2/tháng 63,6 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 03 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 03 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

196.350 đồng/m2/tháng 181,8 m2

Hướng Đông Nam

Ô 02 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 02 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 141m2

Hướng Đông Nam

Ô 01 tầng 6, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 01 tầng 6

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 150 m2

Hướng Đông Nam

Ô 12 tầng 9, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 12 tầng 9

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 74,4 m2

Hướng Đông Nam

Ô 07 tầng 5, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07 tầng 5

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 06 tầng 5, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 06 tầng 5

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 87,3 m2

Hướng Tây Bắc

Ô II Tầng 9, Tòa nhà VCN Building

Ô II Tầng 9

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 84,22m2

Hướng Đông Nam

Ô II Tầng 8, Tòa nhà VCN Building

Ô II Tầng 8

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 84,22m2

Hướng Tây Bắc

Ô IV Tầng 6, Tòa nhà VCN Building

Ô IV Tầng 6

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 61,95m2

Hướng Tây Bắc

Ô I Tầng 6, Tòa nhà VCN Building

Ô I Tầng 6

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 82,84m2

Hướng Đông Nam

Ô I Tầng 1, Tòa nhà VCN Building

Ô I Tầng 1

Tòa nhà VCN Building

130.000 đồng/m2/tháng 95,96 m2

Hướng Đông Nam

Ô 08 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 08 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

156.825 đồng/m2/tháng 135,5 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 148 m2

Hướng Đông Nam

Ô 10 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 10 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 137,6 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09 tầng 9, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 9

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 61,1 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09 tầng 11, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 11

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 148 m2

Hướng Đông Nam

Ô 07 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 09 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 61,1 m2

Hướng Đông Nam