Giá từ
đến
Ô 04 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 04 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

216.750 đồng/m2/tháng 63,6 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 06 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 06 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 87,3 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 08 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 08 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

156.825 đồng/m2/tháng 135,5 m2

Hướng Đông Nam

Ô 07 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 09 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 148 m2

Hướng Đông Nam

Ô 10 tầng 7, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 10 tầng 7

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 137,6 m2

Hướng Đông Nam

Ô 10 tầng 8, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 10 tầng 8

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 137,6 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09 tầng 9, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 9

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 61,1 m2

Hướng Đông Nam

Ô 10 tầng 9, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 10 tầng 9

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 137,6 m2

Hướng Đông Nam

Ô 11 tầng 9, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 11 tầng 9

Tòa nhà VCN TOWER

216.750 đồng/m2/tháng 72,8 m2

Hướng Đông Bắc

Ô 01 tầng 11, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 01 tầng 11

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 150 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09 tầng 11, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 11

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 148 m2

Hướng Đông Nam

Ô 07 tầng 12, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07 tầng 12

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 10 tầng 12, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 10 tầng 12

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 137,6 m2

Hướng Đông Nam

Ô 01 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 01 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 150 m2

Hướng Đông Nam

Ô 02 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 02 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

144.000 đồng/m2/tháng 141 m2

Hướng Đông Nam

Ô 07 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 07 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 72,5 m2

Hướng Tây Bắc

Ô 08 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 08 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 63,4 m2

Hướng Đông Nam

Ô 09 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 09 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

180.000 đồng/m2/tháng 61,1 m2

Hướng Đông Nam

Ô 11 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 11 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

216.750 đồng/m2/tháng 72,8 m2

Hướng Đông Bắc

Ô 12 tầng 12A, Tòa nhà VCN TOWER

Ô 12 tầng 12A

Tòa nhà VCN TOWER

191.250 đồng/m2/tháng 74,4 m2

Hướng Đông Nam